Προείσπραξη Ασφαλίστρων

prepaymentΈχουμε αναφερθεί και παλαιότερα στις κανονιστικές πράξεις 30 & 31 της Τράπεζας της Ελλάδος, οι οποίες  αφορούν τον ασφαλιστικό κλάδο και μεταβάλλουν σημαντικά τις ασφαλιστικές διαδικασίες.

Καθοριστική αλλαγή αποτελεί η διαδικασία είσπραξης ασφαλίστρων  με την προείσπραξη να γίνεται υποχρεωτική. Ήτοι, για να έχει ισχύ ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να καταβληθεί από τον ασφαλιζόμενο είτε ολόκληρο το ασφάλιστρο είτε η πρώτη δόση αυτού. Η υποχρέωση της προείσπραξης είναι αποκλειστική ευθύνη της ασφαλιστικής εταιρείας και δεν ξεκινάει ασφαλιστική κάλυψη αν δεν καταβληθεί το ασφάλιστρο.

Η προείσπραξη αφορά όλους τους κλάδους ασφάλισης με μία διαφοροποίηση στην αστική ευθύνη από ατυχήματα αυτοκινήτου, όπου για να γίνει η παράδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, υπάρχει η υποχρέωση για εξ’ ολοκλήρου καταβολή του ασφαλίστρου. Σε περίπτωση παράδοσης χωρίς την καταβολή του ασφαλίστρου, η ασφαλιστική φέρει την ευθύνη έναντι τρίτων για ατύχημα από το ασφαλιζόμενο όχημα και οφείλει να αποζημιώσει τον τρίτο ζημιωθέντα, έχοντας όμως το δικαίωμα να στραφεί εναντίον του ασφαλιζόμενου αν δεν καταβάλει το οφειλόμενο ασφάλιστρο.

Εφόσον η υποχρέωση της προείσπραξης είναι ευθύνη της ασφαλιστικής εταιρείας, η ΤτΕ  καθορίζει όλες τις διαδικασίες και πρακτικές που εφαρμόζει η ασφαλιστική εταιρεία για να διασφαλίσει ότι το ασφάλιστρο καταβάλλεται πριν την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης. Σε περίπτωση επιλογής είσπραξης μέσω ασφαλιστικού διαμεσολαβητή καθορίζονται αντίστοιχα και οι υποχρεώσεις της ασφαλιστικής εταιρείας για την επιλογή του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και τις διαδικασίες αντιμετώπισης προβλημάτων (Πράξη 30/20113 άρθρο 8).

Όσον αφορά τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές,  στις υποχρεώσεις τους είναι η είσπραξη και απόδοση των ασφαλίστρων εντός των καθοριζόμενων από την ασφαλιστική εταιρεία χρονικών ορίων με την αντίστοιχη απόδειξη είσπραξης ασφαλίστρων.

Ο διαμεσολαβητής υποχρεώνεται στην τήρηση αρχείου με τα εξής:

  • καταστάσεις παρακολούθησης -είσπραξης ασφαλίστρων από τις ασφαλιστικές εταιρείες
  • αποδεικτικά εξόφλησης υπολοίπου από τις ανωτέρω καταστάσεις
  • αρχείο ενυπόγραφων αποδείξεων είσπραξης ασφαλίστρων

Να σημειωθεί δε, ότι ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δεν δικαιούται να εξουσιοδοτήσει συνεργάτη του για την είσπραξη ασφαλίστρων, χωρίς ο υπεξουσιοδοτούμενος να έχει αυτοτελώς αξιολογηθεί από την ασφαλιστική εταιρεία.

 

Οι συνέπειες της παραβίασης για τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή μπορεί να είναι είτε οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση μεταξύ ασφαλιστικής εταιρείας και ασφαλιστικού διαμεσολαβητή κυρώσεις, είτε μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο από την ΤτΕ, σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν.Δ. 400/1970.

Είναι δύσκολο, και ιδίως στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, η είσπραξη ασφαλίστρων να γίνεται άμεσα, όμως με την εφαρμογή της υποχρεωτικής προείσπραξης θα μπορούσαμε να έχουμε μια σειρά από θετικά αποτελέσματα. Όλες αυτές οι μεταβολές θα συντελέσουν στην μείωση του κινδύνου για τις ασφαλιστικές εταιρείες, αφού δεν θα προχωρούν στην ασφάλιση αν δεν έχουν εισπράξει το ασφάλιστρο. Έτσι, η αξιοπιστία των ασφαλιστικών θα αυξηθεί, ενώ θα υπάρξει περιορισμός των επισφαλών απαιτήσεων. Με την εφαρμογή των ανωτέρω, αποτρέπεται η παραβίαση κανόνων και έτσι μπορεί να επιτευχθεί εξυγίανση του ασφαλιστικού κλάδου.

 

Για να εφαρμοστούν αυτά, είναι απαραίτητο να ενημερωθούν οι ασφαλιζόμενοι, ώστε να γίνει ομαλά η μετάβαση στο νέο καθεστώς. Η ανάπτυξη ασφαλιστικής συνείδησης  είναι βασική προϋπόθεση για να είναι επιτυχημένη η αλλαγή και να επωφεληθούν και οι ασφαλιζόμενοι από τα νέα δεδομένα.

 

Περιηγηθείτε στο blog μας για περισσότερα!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve − one =